Artikel over opening t’Onderholt

Hengelo –  De functie van het platteland wordt steeds belangrijker.

“Iedereen gaat zich ermee bemoeien. De boer heeft het landschap en de natuur speelt daarin een grote rol. De bedoeling van onze vereniging is, dat de boer het initiatief pakt en dat zodanig doet dat hij zelf het beheer kan uitvoeren. In dat kader van “plattelandsvernieuwing” proberen we de agrariërs een neven- inkomst te geven”, zo zegt Carel de Vries, voorzitter van de agrarische natuurvereniging “ ’t Onderholt”.

Bij de ingang van het nieuwe kantoor- en ontvangstgebouw aan de Enzerinckweg 10 in Vorden, dat vrijdag 5 september officieel zal worden geopend, staat een bordje met de tekst “Hier werkt “t Onderholt”. Vereniging Agrarisch Natuurbeheer aan een mooie “Graafschap”. Gerrit Schuerink, sekretaris van “t’ Onderholt: “ Dit is eigenlijk nog ons oude logo, het woord natuurbeheer is inmiddels vervangen door het woord natuurvereniging”, zo zegt hij. Met hem en met Carel de Vries hadden we, aan de vooravond van de feestelijke bijeenkomst op 5 september, een gesprek over de functie en doelstelling van deze inmiddels 250 leden tellende natuurvereniging.

“t Onderholt”werd in 2000 officieel opgericht. Het initiatief daartoe werd genomen door enkele leden van de landbouworganisatie GLTO. Met behulp van de Stichting “Plattelandshuus” uit Zelhem, een Stichting die zich bezig houdt met plattelandsvernieuwing. Tevens met ondersteuning van de “Dienst Landelijk Gebied”, werd de oprichting van ’t Onderholt een feit. Reint Mennink, de eerste voorzitter, gaf te kennen behulpzaam te willen zijn met de start om daarna plaats te willen maken voor een ander. Inmiddels is Carel de Vries uit Hengelo voorzitter, Gerrit Schuerink uit Vorden is sekretaris. Jan Saaltink uit Barchem is penningmeester.

Het hart
In totaal telt ’t Onderholt twaalf bestuursleden, waarvan enkelen met een adviserende stem. Daarnaast is er een 15 man sterke werkploeg. “Het hart van onze vereniging”, zo zegt Carel de Vries. In de werkploeg zitten boeren die wat tijd over hebben en die voor allerlei opdrachten kunnen worden ingezet. De vereniging zoekt zelf opdrachten bij de overheid, particulieren, landgoedeigenaren, waterschap, sociale voorzieningsschappen en voeren voor hen allerlei werkzaamheden uit, gericht op het beheer, herstel en de ontwikkeling van de natuur in “De Graafschap”. Een werkterrein in Laren, Lochem, Ruurlo, Zelhem, Hummelo en Keppel, Steenderen, Hengelo, Vorden, Gorssel, Zutphen en Warnsveld.

Gerrit Schuerink: “ Het is allemaal kleinschalig werk wat wij doen. Wee hebben momenteel zo’n dertig opdrachten in portefeuille, varierend van in totaal 100 uur tot klussen van b.v. 200 uur”. Coördinator is Wilfried Berendsen. Die heeft zelf een varkensbedrijf. Hij is goed op de hoogte van de regels waarmee de boer heden ten dage wordt geconfronteerd. Bovendien ken hij als GLTO bestuurder veel boeren. “Hij is de man die het werk voor de werkploeg verdeelt en coördineert en dat loopt voortreffelijk”, aldus de lovende woorden van Carel de Vries.

Zoals gezegd ’t Onderholt telt 250 leden, in een gebied waarin circa 1400 boeren wonen en werken. Het bestuur hoopt het ledental de komende drie, vier jaar naar 1000 te kunnen uitbreiden. De contributie is laag, 20 euro op jaarbasis. “ Maar zo zegt Carel de Vries, de boer wil natuurlijk wel weten wat hij voor deze 20 euro terugkrijgt! Wij proberen hem te overtuigen dat hij deel wordt van een club die hem kan helpen bij de natuur op zijn grondgebied. Dat hij de natuur als vriend moet zien. Wij kunnen hem bij het beheer helpen. Helpen zijn belangen richting overheid te behartigen. De boer kan voor informatie bij ons terecht. Het is een geleidelijk proces, de boeren weten intussen wel hoe ’t Onderholt werkt.

Gemeentelijke herindeling
Datzelfde geldt ten aanzien van de plaatselijke overheden. Vorig jaar hebben wij een informatieavond gehouden, waarbij alle wethouders en hoofden van dienst in de verschillende gemeenten aanwezig waren. Die kennen ons nu ook, hetgeen al tot wat opdrachten heeft geleid”. De toekomstige gemeentelijke herindeling werkt voor ’t Onderholt wel vertragend. Carel de Vries hierover: “ Dat geeft met name vertraging bij het maken van afspraken op lange termijn. Tijdgebrek bij ons zelf speelt ook een rol. We moeten niet al te snel groeien. Bij meer opdrachten is een grotere werkploeg vereiste. Ik denk t.z.t. aan een ploeg van circa 50 man. Bij een te snelle groei wordt dat organisatorisch wat lastig”, zo zegt hij.

Gerrit Schuerink en Carel de Vries brengen nogmaals de huidige werkploeg ter sprake. “De ploeg werkt als een soort zelfstandige ondernemer.

De boeren hebben zelf een tractor, kettingzaag, noem maar op. Kunnen die bij bepaalde werkzaamheden tegen een afgesproken tarief “uitwisselen”. Het allerbelangrijkste voor het goed funtioneren van deze ploeg, de boer is van alle markten thuis, ze zijn gewend om alles aan te pakken”, aldus voorzitter de Vries..

Het bestuur heeft trouwens nog wel wat wensen. Bijvoorbeeld richting leden. Carel de Vries hierover: “ We willen de vereniging meer inhoud geven, dus meer activiteiten organiseren, meer informatie-avonden, excursies, educatieve activiteiten. Het opzetten van projecten e.d. Een ding is zeker, we zijn een agrarische natuurvereniging en dat willen we blijven”.

Gerrit Schuerink: “ In de statuten staat bewust omschreven dat altijd de helft van de bestuursleden affiniteit met de agrarische sektor moet hebben”. Carel de Vries tenslotte: “Het landschap zal boer en burger blijven binden”.

Tijdens de officiële opening van het nieuwe kantoor- en ontvangstgebouw op vrijdag 5 september voerden een aantal sprekers het woord over diverse thema’s. Carel de Vries had het over “Perspectief voor boer en natuur”. Helena Berends, van Regenboog Advies, sprak over “de economische waarde van natuur en landschap in De Graafschap”. Ing. H.W.C.G. Keereweer, lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland sprak over de Groene Diensten “Visie en actuele beleidsontwikkelingen”. Voor de muzikale intermezzo’s zorgde Henry Wellink. © Contact Elna, 05-09-2003

Laat een reactie achter